Algemene Voorwaarden Elementix


Je hoeft niet te schrikken van alle regels op deze pagina 😊 Wij werken op basis van vertrouwen, maar houden vast aan onderstaande richtlijnen als zich onverhoopt complexe situaties voordoen.

   

  1. Toepasselijkheid

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Elementix te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt zodoende ook voor producten besteld uit de webshop.

  1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van deelname aan een Elementix activiteit. Bij deelname aan een Elementix activiteit verklaart iedere (rechts)persoon die bij of via Elementix diensten/producten afneemt, verder te noemen “Deelnemer”, zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

  1.3 Voordat via de webshop een overeenkomst op afstand wordt gesloten worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit onverhoopt door fouten van een van beide partijen niet mocht gebeuren dient vanuit consument een vraag gesteld te worden deze alsnog in te zien. Deze voorwaarden zullen dan kosteloos worden toegezonden.

  1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  1.5 Elementix behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De versie beschikbaar op de website van Elementix is altijd de geldende versie.

   

  2. Aanbod Producten webshop

  2.1 Het aanbod binnen de webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Wanneer Elementix gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  2.2 Bij elk aangeboden product/dienst wordt genoeg informatie vermeld dat consument/deelnemer zich een duidelijk beeld kan vormen van de bijbehorende rechten en plichten. Wanneer hier onduidelijkheden over zijn is consument de aangewezen persoon om hier advies over in te winnen bij Elementix.

   

  3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

  3.1 Door schriftelijke bevestiging van Elementix, het afronden (overmaken) van een betaling via de webshop of door feitelijke uitvoering door de Deelnemer komt een overeenkomst tussen beide partijen tot stand.

  3.2 Een overeenkomst biedt de Deelnemer, na aan alle (betalings)verplichtingen te hebben voldaan, recht op de overeengekomen dienst/product van Elementix.

  3.3 Een reeds gesloten overeenkomst kan alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Elementix worden gewijzigd. Elementix behoudt het recht hier kosten voor te rekenen.

  3.4 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

  3.5 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

  3.6 Bij elektronisch bestellen van een product volgt via Email altijd een factuur. Via contactinformatie op de factuur kan binnen 14 dagen (na ontvangst product/dienst) het herroepingsrecht gebruikt worden om het product te retourneren. U ontvangt van ons na afloop een bevestiging dat wij uw herroeping in goede orde hebben ontvangen.

  3.7 Tijdens de bedenktijd (eerste 14 dagen na ontvangst) zal consument voorzichtig omgaan met het product en het product alleen gebruiken waar het logischerwijs voor bedoeld is.

   

  4. Strippenkaarten RAW Bootcamp trainingsprogramma

  4.1 Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  4.2 Een Strippenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden. De individuele geldigheidsdatum staat vermeld op de persoonlijke Strippenkaart. Bij verloop van een Strippenkaart wordt deze niet stilzwijgend verlengd en dient een Deelnemer een nieuwe Strippenkaart aan te schaffen alvorens deel te kunnen nemen aan het RAW Bootcamp trainingsprogramma.

  4.3 Bij langdurige ziekte, zware blessures of zwangerschap kan de geldigheid van een Strippenkaart worden verlengd. Dit gaat in samenspraak en goed overleg met Elementix.

   

  5. Prijzen en betaling

  5.1 Een overzicht van actuele prijzen staat vermeld op de website van Elementix. Elementix behoudt het recht deze prijzen aan te passen.

  5.2 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden door storting of overmaking op bankrekening van Elementix. Elementix heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Elementix bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de Deelnemer aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

  5.3 Deelnemers dienen vooraf ineens te betalen bij deelname aan Elementix activiteiten.

  5.4 Bij het niet tijdig voldoen van (betalings)verplichtingen door de Deelnemer, behoudt Elementix het recht tot opschorting van de te leveren diensten/producten.

   

  6. Ontbinding

  6.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

  6.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

  6.3 Elementix is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Elementix zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

   

  7. Overmacht

  7.1 Bij onvoldoende belangstelling en/of extreme weersomstandigheden behoudt Elementix het recht een training af te gelasten.

  7.2 Bij hinderlijk gedrag kan de Deelnemer door Elementix worden uitgesloten voor verdere deelname aan Elementix activiteiten. Elementix is niet verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende kosten.

  7.3 Elementix is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Elementix opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Elementix langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

  7.4 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Elementix zijn ontstaan.

  7.5 Indien Elementix bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

   

  8. Aansprakelijkheid

  8.1 Deelname aan een Elementix activiteit geschiedt op eigen risico. Adviezen zijn altijd zonder verplichting en worden door de Deelnemer naar eigen beoordeling opgevolgd.

  8.2 Elementix is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van een Deelnemer.

  8.3 Elementix kan naar eigen inzicht deelnemers uitsluiten van participatie aan een Elementix activiteit.

  8.4 De Deelnemer ontdoet zich van haar recht op schadevergoeding voor enige vorm van schade die is ontstaan tijdens een Elementix activiteit.

   

  9. Privacy

  9.1 Elementix heeft privacy van haar Deelnemers hoog in het vaandel staan en gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van haar Deelnemers.

  9.2 Elementix gebruikt de persoonsgegevens van haar Deelnemers alleen voor eigen doeleinden, nodig om aan (administratieve) verplichtingen/levering van producten aageschaft via webshop te voldoen. Hiervan kan alleen worden afgeweken met toestemming van de Deelnemer.

  9.3 De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat foto’s en/of video’s gemaakt tijdens een Elementix activiteit op website en/of sociale media kanalen verschijnen, tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen.

   

  10. Klachten

  10.1 Eventuele klachten dienen door de Deelnemer uiterlijk tien dagen na gebreken te worden voorgelegd aan Elementix, onder vermelding van een volledige omschrijving van de klacht en eventuele bewijslast.

  10.2 Elementix behandelt de klacht uiterlijk drie weken na ontvangst en poogt daarbij tot een passende oplossing te komen.

   

  11. Slotbepalingen

  11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  11.2 Op een met Elementix gesloten overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.